MVO vacaturebank voor werkzoekenden en studenten met een zintuiglijke, fysieke of autistische beperking 

Zoek een baan


Disclaimer & privacy

Voor kandidaten

Voorwaarden voor gebruik

Deze vacaturebank is het eigendom van JobAccept.  De vacaturebank is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden.  Door de vacaturebank en de diensten beschikbaar op de vacaturebank te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren.

Gegevensbeveiliging 
Het gebruik door JobAccept van CV's en andere persoonlijk informatie aangeleverd door de gebruikers van deze vacaturebank  is vastgelegd in ons privacy beleid. 

Het gebruik van de vacaturebank 
De informatie en diensten op de vacaturebank zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan individuen bij het vinden van een baan en het bieden van een locatie voor werkgevers om personeel te zoeken voor openstaande vacatures. U mag de informatie op de vacaturebank alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de vacaturebank te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden zonder toestemming van JobAccept. Alle intellectuele eigendomsrechten van de vacaturebank en het materiaal beschikbaar op de vacaturebank, waaronder auteurs- en databaserechten, berusten bij JobAccept of haar toeleveranciers. Het gebruik van de vacaturebank geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.

CV's en vacatures 
CV's en vacatures die op de vacaturebank worden gehouden zijn aangeleverd door respectievelijk kandidaten en eventuele toekomstige werkgevers en hun agenten. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van CV's of advertenties en verwachten dat kandidaten en recruiters zelf verificatieprocedures uitvoeren als die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.

Diensten 
Diensten en informatie die door ons en onze externe partijen geboden worden op de vacaturebank, zijn bedoeld om te assisteren in het zoeken naar werk of het recruitmentproces. Wij en onze externe partijen kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. U zult de informatie geboden op de vacaturebank onafhankelijk moeten verifiëren, voordat u erop vertrouwt, ter voorkoming van verlies of schade.  

Beschikbaarheid van de diensten 
Wij proberen de continue beschikbaarheid van de vacaturebank en alle geboden diensten op de vacaturebank te verzekeren, maar accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt op welke manier dan ook. Wij behouden het recht het ontwerp en de specificatie van de vacaturebank op elk moment te wijzigen, met in achtneming de doelstelling van de vacaturebank niet uit het oog te verliezen.

Aansprakelijkheid 
Voor zover wettelijk toegestaan is JobAccept niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten. 

Toepasselijk recht 
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Browser beleid 
JobAccept ondersteunt de huidige en laatste versies van alle populaire browsers en volgt de HTML5 en CSS2 W3C normen. Als uw browser niet wordt ondersteund, kan het zijn dat u toch toegang hebt tot onze vacaturebank, maar visuele problemen ondervindt. JobAccept verzoekt kandidaten om het gebruik van sessie-cookies en JavaScript toe te staan in hun browser. 

Voor recruiters

Algemeen
Deze vacaturebank is het eigendom van JobAccept.  De vacaturebank is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de vacaturebank en de beschikbare diensten op de vacaturebank te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren. In deze algemene voorwaarden:

a. Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar JobAccept;
b. met 'Klant' wordt bedoeld: elk persoon of bedrijf dat en elke organisatie of firma die diensten van ons afneemt;
c. met 'Overeenkomst’ wordt bedoeld: een overeenkomst voor diensten vastgelegd op een formulier en met een akkoord door een klant;
d. met 'Diensten' wordt bedoeld: alle recruitmentproducten en -diensten die door ons van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld; 
e. met 'Contractmaand' wordt bedoeld: (met betrekking tot elke plaatsingsovereenkomst gerelateerd aan de verstrekking van de diensten voor een gespecificeerde periode maanden) de maand beginnend met de startdatum in de overeenkomst en eindigend op de dag voor dezelfde datum in de volgende kalendermaand. Bijvoorbeeld: de maand beginnend op 15 februari en eindigend op 14 maart;
f. met 'Contracttermijn' wordt bedoeld: de volledige termijn gespecificeerd op de overeenkomst.

Start van diensten
Wij zullen niet met de verschaffing van de diensten zoals gesteld in de overeenkomst beginnen, totdat de plaatsingsovereenkomst op een door ons goedgekeurde wijze aan ons is geretourneerd en akkoord gegeven door de klant.

Losse vacatureplaatsingen worden direct na plaatsing gefactureerd. De dienst kan bij losse plaatsingen direct worden geleverd door JobAccept, de betaling zal door de klant na plaatsing moeten worden voldaan volgens factuur.

Prijzen 
Wanneer er geen gebruik is gemaakt van diensten in de vastgestelde periode, overeengekomen in de overeenkomst dan kunnen deze diensten niet gebruikt worden in een volgende periode tenzij wij dat schriftelijk hebben bevestigd. De klant is verantwoordelijk voor de betalingen, ook als er geen gebruik is gemaakt van de diensten.

Betalingen 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen moeten binnen 30 dagen voldaan zijn. Te late betalingen geven ons het recht het gebruik of de levering van bepaalde diensten op te schorten. Ook vragen wij rente over te late betalingen. De rente staat gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag.

Beëindiging 
Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de klant niet tussentijds worden beëindigd. We kunnen de voortzetting van de diensten beëindigen als: 
I. de klant de voorwaarden en condities heeft geschaad en de schade niet heeft hersteld binnen tien dagen nadat wij de schade specificeerden en een oplossing eisten of; 
II. de klant wordt insolvabel verklaard, stopt met het bedrijf of gaat failliet. 

Aansprakelijkheid 
Voor zover wettelijk toegestaan is JobAccept niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten. 

Toepasselijk recht 
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Vacatures plaatsen
Als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u plaatst advertenties op deze vacaturebank, dan is het noodzakelijk dat deze voldoen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

Response op advertenties 
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen die reageren op een advertentie, die u geplaatst heeft op de vacaturebank én om niets te doen dat JobAccept en deze vacaturebank in discretie kan brengen. U zult JobAccept vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen JobAccept naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van één van de andere in deze algemene voorwaarden. Wij kunnen geen enkele respons op uw advertentie garanderen. Wij kunnen eveneens niet garanderen dat de ontvangen respons van individuen is, die geschikt zijn voor de geadverteerde baan. Het is uw verantwoordelijkheid om controleprocedures uit te voeren, die u ervan kunnen verzekeren dat de kandidaat geschikt is voor de geadverteerde baan en beschikt over de juiste kwalificaties en persoonlijke eigenschappen.

Beschikbaarheid van de vacaturebank 
We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat deze vacaturebank 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de vacaturebank gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technisch probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, echter u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn.

Content en links 
Als uw advertentie een link bevat naar een andere site, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van deze link, en voor de inhoud van uw advertentie en van de site waarnaar gelinkt wordt. Wij behouden het recht advertenties van deze website te verwijderen die content of een link naar een site bevatten die, naar onze mening, lasterlijke of aanstootgevende content bevat of die de reputatie van JobAccept en deze vacaturebank aantast. U zult ons vrijwaren van en tegen claims of aansprakelijkheid naar aanleiding van de content of de links die uw advertenties bevatten. Let er a.u.b. op dat uw vacature niet het volgende bevat:

  • provocerende woorden, zoals vloekwoorden
  • discriminatie tegen potentiële kandidaten

De wetgeving stelt dat discriminatie op de volgende gronden verboden is: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd. 

Browser beleid 
JobAccept ondersteunt de huidige en laatste versies van alle populaire browsers en volgt de HTML5 en CSS2 W3C normen. Als uw browser niet wordt ondersteund, kan het zijn dat u toch toegang hebt tot onze vacaturebank, maar visuele problemen ondervindt. JobAccept verzoekt kandidaten om het gebruik van sessie-cookies en JavaScript toe te staan in hun browser. 

Wachtwoorden 
Wachtwoorden zijn alleen beschikbaar gesteld voor gebruik voor diegene aan wie ze verstrekt zijn. We kunnen de toegang van een wachtwoord blokkeren als we het idee hebben dat het gebruikt wordt door een niet gemachtigd persoon of dat de gebruiker zich niet aan deze voorwaarden en condities houdt.

Online adverteren 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het advertentiemateriaal ('Campagnes') geaccepteerd door JobAccept  ('wij' of 'ons') voor publicatie op de vacaturebank. Door een campagne te plaatsen accepteert u deze algemene voorwaarden als contractpartij, ook als u optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder.
1 . Om uw overeenkomst te annuleren of te wijzigen, is het noodzakelijk dat wij dit schriftelijk (per e-mail) ten minste twee werkdagen voor de publicatiedatum gespecificeerd in uw overeenkomst om uiterlijk 9.00 uur ontvangen hebben. Als dit niet het geval is, betaalt u het volledige bedrag zoals opgegeven in uw overeenkomst, tenzij anders overeengekomen met JobAccept. 
2. U bent verantwoordelijk voor de content van de campagne en u dient ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle relevante wetten en praktijkregels. Als wij klachten ontvangen over de content of over de campagne, behouden wij het recht naar ons goeddunken de campagne te verwijderen van de vacaturebank zonder aansprakelijkheid naar u toe. U zult ons vrijwaren van claims van derden in verband met de campagne en de content, waaronder claims op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, onrechtmatige daad, smaad en laster. U zult ervoor zorgdragen dat u voldoet aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.
3. U bent ook verantwoordelijk voor het vervullen en het afhandelen van alle opdrachten en verzoeken met betrekking tot de goederen of diensten waar de campagne naar relateert en u zult ons vrijwaren voor elke schade. 
4. Als wij, of van tijd tot tijd een externe partij die de campagnes verzorgt of bedient, een fout maken in het tonen van een campagne dan is uw enige compensatie de kosten van het opnieuw runnen van de relevante campagne. Noch wij, noch onze externe partijen, zullen in welke omstandigheid dan ook aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, waaronder gederfde winst. Wij zullen ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het onvermogen om een campagne te tonen door omstandigheden buiten onze controle. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van de kandidatendatabase

Uitzendbureaus en recruitmentorganisaties 
Als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u maakt gebruik van de informatie in onze kandidatendatabase, dan is het noodzakelijk dat u voldoet aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn. 

Rechten in de database 
Databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de kandidatendatabase en het materiaal beschikbaar in de database, waaronder auteursrechten, berusten bij JobAccept of haar toeleveranciers. Het gebruik van de kandidatendatabank geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen en de inhoud ervan is beschermd door middel van deze voorwaarden en condities. 

Gebruik van de database 
Het materiaal waarop u recht heeft, wordt bepaald door het product dat u van ons heeft gekocht. Na ontvangst van dit materiaal, kunt u:

  1. de database gebruiken, doorzoeken met als doel om geschikte kandidaten te vinden voor specifieke vacatures die u of (als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt) uw klant wenst te vervullen;
  2. de informatie over kandidaten zoals die in de database vermeld staan gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot een specifieke vacature;
  3. de informatie gebruiken in combinatie met uw eigen recruitment-gerelateerde activiteiten (en geen andere activiteiten).

Het is niet toegestaan:

  • materiaal, of een kopie van het materiaal, van de kandidatendatabase te verstrekken, verkopen of patenteren aan welk persoon dan ook, inclusief collega’s van uw bedrijvengroep;
  • contact op te nemen met individuen uit de database, of (toe te staan) gebruik te maken van informatie van de kandidatendatabase, anders dan voor het vinden van geschikte kandidaten voor vacatures. Het is noodzakelijk dat u te allen tijde instemt met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Omgang met kandidaten en privacy
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen met wie u contact opneemt met behulp van de informatie uit de kandidatendatabase en om niets te doen dat JobAccept of deze vacaturebank in diskrediet kan brengen.

U garandeert dat u met het gebruik van de gegevens handelt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van JobAccept en deze vacaturebank en de van toepassing zijnde regels met betrekking tot privacy, waaronder doch niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. U vrijwaart JobAccept en deze vacaturebank voor aanspraken van derden dienaangaande.